Акредитація МОН України за IV рівнем. Ліцензія Серія АЕ № 636068 від 10.03.2015р.

Програма
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ

зі спеціалізації «ХОРЕОГРАФІЯ»

Напрям підготовки – «Мистецтво» на базі загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

Творчий конкурс – фахове випробування для виявлення теоретичних та практичних здібностей абітурієнтів в галузі хореографічного мистецтва.

Абітурієнти мають добре володіти тілом, мати знання з методики роботи з хореографічним колективом, основ педагогіки, історії класичного, бального, народного, сучасного танцю.

Творчий конкурс складається з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина проводиться в формі співбесіди, до якої абітурієнти мають змогу підготуватися за вказаним переліком теоретичних питань. Практична частина складається з перевірки хореографічних даних абітурієнта та виконання ним сольної програми.

Зміст творчого конкурсу

Творчий конкурс складається з двох частин - теоретичної та практичної.

І. Теоретична частина (співбесіда) має на меті виявлення загальноосвітнього рівня знань абітурієнта, знання загальних та спеціальних питань за обраною спеціалізацією; перевірку загальної ерудиції, рівня активізації художньо-естетичного тезаурусу; виявлення здібностей до висловлення та логічного доведення власної точки зору.

Питання з хореографії (за спеціалізацією)

Питання з класичного танцю:

 • позиції рук та ніг;
 • пози в класичному танці;
 • положення ніг та тулубу в класичному екзерсисі;
 • форми port-de-brass;
 • поділ сценічного простору по точках (за системою А.Я.Ваганової);
 • послідовність виконання класичного екзерсису (за системою А.Я.Ваганової).

Питання з народно-сценічного танцю:

 • позиції рук та ніг у народно-сценічному танці;
 • різновиди вистукувань (у яких народних танцях вони присутні та яку мають назву);
 • регіональний поділ українських народних танців.

Питання з бального танцю:

 • танці європейської програми;
 • танці латиноамериканської програми.

Питання з сучасного танцю:

 • види та напрямки сучасної хореографії;
 • техніка виконання окремих видів сучасного танцю (модерн, контемпорарі, брейк та ін.).


Співбесіда по загальних питаннях хореографічної культури та мистецтва:

 1. Хореографія як вид сценічного мистецтва.
 2. Балет – складова музичного театру.
 3. Жанри балетної вистави.
 4. Народний танець – основа сценічної хореографії.
 5. Творчість П.Вірського, фундатора українського народно-сценічного танцю.
 6. Жанри українського хореографічного мистецтва.
 7. Організаційні форми хореографічних колективів України (театри, ансамблі, спортивно-танцювальні клуби та ін.).
 8. Балетні театри України.
 9. Національний академічний ансамбль танцю України імені П.П.Вірського.
 10. Національний академічний театр опери та балету імені Т.Г.Шевченка.
 11. Нові явища в сучасній хореографічній культурі.
 12. Спортивний бальний танець як синтез хореографічного мистецтва і спорту. Тенденції розвитку.
 13. Ансамблі народного танцю як форма пропаганди національного хореографічного мистецтва України.
 14. Видатні діячі української хореографічної культури.
 15. Уявлення абітурієнта про Закони, прийняті Верховною Радою України.
 16. Творчий шлях та вклад в світову хореографічну культуру Сержа Лифаря.

ІІ. Програма практичного випробування включає:

 1. Демонстрацію абітурієнтом своїх виконавських вмінь та навичок, зокрема, елементів екзерсису та складання навчальних комбінацій з різноманітними рухами (основні позиції ніг та рук, напівприсідання й повне присідання, вправи на розвиток рухливості стопи, маленькі кидки, низькі та високі розвороти ноги, ударяючи рухи ноги, колові рухи по підлозі, піднімання ноги під кутом 90*, великий кидок ногою на 90*, перегинання корпусу, переступання з ноги на ногу, вправи для рук, вправи на поєднання рухів ніг, рук, голови і корпусу, пози класичного танцю, стрибки, елементи віртуозної техніки).
 2. Виконання танцю за власним бажанням абітурієнта (з особистого репертуару) протягом 3-4 хвилин. Це можуть бути: історико-побутовий танець (менует, гавот, вальс, полька, кадриль, мазурка та ін.); класичний танець; народно-сценічний танець 9український, російський, білоруський, угорський, молдавський, іспанський тощо); бальний танець, який включає традиційні європейські бальні танці (віденський вальс, англійський класичний вальс, танго, повільний та швидкий фокстрот та ін.) та латиноамериканські танці (самба, румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв); сучасний танець-модерн, джаз, степ та ін.

До участі у творчому конкурсі та у конкурсному відборі не допускаються:

 1. особи, які без поважних причин не з’явилися на творчий конкурс у визначений розкладом час;
 2. особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня;
 3. особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів.


ЛІТЕРАТУРА

 1. Аппиньянези Р. Знакомьтесь: постмодернизм/. Р.Аппиньянези, К.Гэррет.- С.-Петербург: Академический проект, 2004 - 176 с.
 2. Берегова О.М. Комунікаційні аспекти культурної політики незалежної України/О.М. Берегова// Культура і сучасність.-2004.- №2.-С.49-58.
 3. Великие мюзиклы мира // М.:ОЛМА-ПРЕСС.-2002.-704 с.
 4. Верховенко О. Танцювальні «меридіани» на «екваторі» українського мюзиклу / О. Верховенко // Кіно. Театр.- 2010.- № 1.- с.12-14
 5. Веселовська Г. Театр за законами бізнесу. Перші кроки/Ганна Веселовська//Кіно. Театр.-2007.-№ 3.-с.9-10.
 6. Ветлицына И.М. Мюзикл в России. Мода? Бизнес? Театр? /И.М.Ветлицына// Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.73-77.
 7. Екатерининская А. Репертуарный театр и антреприза/Анна.Екатерининская//Сцена.-2008.-№ 2.-с.41-43.
 8. Загребин С.С. Массовая культура и современный театральный процесс/ С.С. Загребин.-2008.-№ 7.-с.67-69.
 9. Зверева В.В. Современная массовая культура / В.В Зверева // Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.112-119.
 10. Колногузенко Б.М. Хореографічне мистецтво: Зб. статей. Методичні матеріали для підготовки бакалаврів і спеціалістів за фахом «Хореографія» /Б.М. Колногузенко. – Х.: ХДАК.2008. – 224 с.
 11. Корнієнко Н. Український театр у переддень третього тисячоліття/ Н.М. Корнієнко. Факт.:К., 2000.-160 с.
 12. Кримський С. Деякі універсалії української культури / С.Кримський // Укр. культура.- 2003. - № 1. -с.6-7.
 13. Крюкова Т. Постмодернистский театр как художественный код / Татьяна Крюкова // Соврем. драматургия.-2006.-№ 2.-с.202-211.
 14. Липков А.И. Проблемы художественного воздействия: принцип «аттракциона»/. А.И. Липков М: Наука.-1990.- 236 с.
 15. Культурология ХХ век: энциклопедия .- СПб., 1998.-т.1,2.
 16. Маньковская Н. Б. Эстетика постмодернизма / Н. Б. Маньковская. — М.: Ин-т философии Рос. Акад. наук, 2000.— 290 с.
 17. Махлина С. Семиотика культуры и искусства: Словарь – справ.: В 2-х кн. / С. Махлина. — 2-е изд., расш. и испр. — СПб.: Композитор, 2003. — Кн.1. — 268 с; Кн. 2. — 340 с.
 18. Пави П. Словарь театра/ Патрис Пави Пер с фр.-М.; Прогресс, 1991.- 504 с., ил.
 19. Разлогов К.Э. Глобализация массовой культуры и культурное разнообразие/ К.Э. Разлогов // Обсерватория культуры.-2004.-№1.-с.18-31.
 20. Рашкофф Дуглас. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на наше сознание/ Дуглас Рашкофф. – М:. Ультра. Культура; 2003.- 363 с.
 21. Рыбчак А.В. Постмодерн как актуальная эстетическая проблема/ А.В. Рыбчак // Вестник Академии русского балета.СПб.-2009.- №1.-с.187- 203.
 22. Сабинина М. Взаимодействие музыкального и драматического театров в XX веке/ М.Сабинина: Монография. - М.: Композитор, 2003.-328 с.
 23. Словарь искусств Хатчинсона = The Hatchinson Dictionary of the arts. — М: ТОО «Внешсигма», 1996. — 534 с.
 24. Станішевський Ю. Танець у менталітеті нації / Юрій Станішевський // Музика. — 1997. — № 3. — трав.-черв. — С. 21–22.
 25. Сто великих режиссеров/ Автор – сост. Мусский И.А.- М.: Вече, 2004.- 480 с.
 26. Угаров М.[Монологи о театре] / М Угаров, М. Курочкин Н. Ворожбит[// Нове мистецтво.—2007.—№4.—с.18-19.
 27. Фатеева Н.А. Арт-рынок как провокация искусства /Н.А. Фатеева // Вопросы культурологии.- 2008.-№7.-с.49-50.
 28. Флиер А.Я. Постмодерн как поиск новой культуры/ А.Я. Флиер //Вестник МГУКИ.-2006.-№ 3.-с.5-10.
 29. Чепалов О. І. Хореографічні засади дослідження танцю (за методикою лабанівського центру) / Олександр Чепалов // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2004. — Вип. 15: Мистецтвознавство. — С. 161–170.
 30. Чепалов О.І. Хореографічний театр Західної Європи ХХ ст.: монографія / О.І. Чепалов; Харк. держ. акад. культури.—Х.: ХДАК, 2007.—344 с., ил.
 31. Чепалов Александр. Все мы-персонажи в поисках автора. “Театр.doc.” на фронтах борьбы с гламуром/ Александр Чепалов / Зеркало недели.-2007.-№2.-2 января.-с.17.
 32. Шейко В.М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ - початок ХХІ ст.): Моногр.: В 2-х т. / В.М. Шейко. — Х.: "Основа", 2001 . Т. 1— 518 с.; Т. 2 — 398 с.
 33. Якубова Н. Вербатим: дословно и дотекстуально/ Н.Якубова //Театр.-2006.-№4.-с.38-.
 34. Яндаров Э.У. Влияние глобализации на культуру и ценности человека //CREDO NEW. Теоретический журнал.— 2005.— № 4: http: // сulture/ credo/ archives.html. — Загол. з екрану.